بستن

پک تست تنقلات

۴۴۹,۰۰۰ تومان
بستن

حبه زعفران پسته

۱۲۸,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۲۸۰ گرم)
پت نشکن (۴۰۰ گرم)
صاف
بستن

پک چای پهلو

۶۸۷,۰۰۰ تومان
بستن

لوکوم میوه

۹۴,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۳۵۰ گرم)
پت نشکن (۵۰۰ گرم)
صاف
بستن

حبه عناب و توت

۶۶,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۲۲۰ گرم)
پت نشکن (۱۴۰گرم)
صاف
بستن

آبنبات کنجدی

۷۹,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۲۸۰ گرم)
پت نشکن (۴۲۰ گرم)
صاف
بستن

حبه نبات زنجبیلی

۵۹,۰۰۰ تومان۷۷,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۳۰۰ گرم)
پت نشکن (۴۳۰ گرم)
صاف
بستن

حبه عناب و سنجد

۶۹,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۱۳۰ گرم)
پت نشکن (۱۸۰ گرم)
صاف
بستن

حبه نبات هل زعفران

۷۵,۰۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۳۰۰ گرم)
پت نشکن (۴۳۰ گرم)
صاف
بستن

آبنبات پسته ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۲۸۰ گرم)
پت نشکن (۴۲۰ گرم)
صاف
بستن

لوکوم گل و انجیر مغزدار

۱۳۶,۰۰۰ تومان۱۸۷,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۳۸۰ گرم)
پت نشکن (۲۵۰ گرم)
صاف
بستن

حبه عناب

۵۹,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان
پت نشکن (۱۳۰ گرم)
پت نشکن (۲۰۰ گرم)
صاف